Login Uitslagenmodule

Reglementen KBOV

Organiek Reglement Basketbal

 1. Door het K.B.O.V. werd op maandag 17 juni 1974 een stichtingsvergadering K.B.O.V.-Afdeling basketbal belegd, waarop door de aanwezigen beslist werd tot de oprichting van een gewestelijk korporatief basketbalkampioenschap.

 2. Tot dit kampioenschap worden toegelaten, alle regelmatig aangesloten clubs, opgericht in de schoot van firma's, maatschappijen, openbare besturen, vennootschappen, verenigingen, enz...

 3. De organisatie der wedstrijden gebeurt door de Afdeling Basketbal van de K.B.O.V.. Alle wedstrijden worden verplicht in zaal gespeeld. Het aanvangsuur ligt ten vroegste om 20:00u en ten laatste om 21:20u en dit op weekdagen (van maandag- tot en met vrijdagavond), uitgezonderd officiële feestdagen. Er dient door de clubs gestreefd te worden naar 20:20u als aanvangsuur van de wedstrijden. Uitzonderingen op het aanvangsuur kunnen enkel aanvaard worden na voorlegging van een attest van de zaaluitbating én goedkeuring door een meerderheid van stemmen op de Algemene Vergadering.

 4. Alle wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van Basketbal Vlaanderen (BVL). De scheidsrechtersvergoedingen van de wedstrijden van de K.B.O.V. zijn gelijk aan de vergoedingen voor provinciale seniorwedstrijden heren van Basketbal Vlaanderen (BVL).

 5. Het bestuur van de Afdeling Basketbal zal bestaan uit ten minste vier personen; maximum twee leden per aangesloten club zijn toegelaten.

 6. Het bestuur van de Afdeling Basketbal zal omvatten: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en leden.

 7. Basketbal Vlaanderen (BVL) zal van elke zitting van de Afdeling Basketbal van de K.B.O.V. verwittigd worden. Een afgevaardigde van Basketbal Vlaanderen (BVL) en/of van de Parlementaire Groep hebben recht op permanente zitting in het comité.

 8. Jaarlijks zal een “Algemene Vergadering” worden belegd, waarvoor alle clubs schriftelijk worden uitgenodigd. Deze “Algemene Vergadering” is verplichtend voor alle aangesloten clubs, d.w.z. zij moeten aanwezig zijn via een gevolmachtigd afgevaardigde. De “Algemene Vergadering” zal steeds plaats hebben gedurende de maand mei, na afloop van competitie en beker.

 9. Een comitélid wordt verkozen voor een termijn van vijf jaar. Jaarlijks moet er wel minstens één comitélid uittredend en herkiesbaar zijn. Wanneer een uittredend comitélid zich opnieuw kandidaat stelt, en geen andere kandidaat zicht voorstelt, is er geen stemming noodzakelijk en wordt het uittredend bestuurslid ambtshalve opnieuw aangesteld.
  Om verkozen te worden, moet de kandidaat de volstrekte meerderheid (dit is: ten minste het geheel getal dat onmiddellijk hoger is dan de helft + 1) van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen behalen. Onder geldig wordt verstaan: de stemmen vóór en de blanco’s. De Algemene Vergaderingen kunnen geldig beslissingen nemen indien minstens de 60% van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Wanneer er minder dan 60% van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn, is er geen geldige stemming en moet deze uitgesteld worden tot de volgende vergadering. In dit geval blijft de herkiesbare functionaris in functie tot bij deze eerstvolgende vergadering.

 10. Elke club kan vrij spelers aansluiten. Daarbij mogen alle spelers die actief zijn in de provinciale reeksen van Basketbal Vlaanderen (BVL) plus een maximum van twee (2) spelers uit de landelijke reeksen van Basketbal Vlaanderen (BVL) worden aangesloten. Voor het bepalen van de kwalificatie geldt de lijst van gekwalificeerde spelers volgens CD 253 van Basketbal Vlaanderen (BVL). Spelers die actief zijn in de nationale reeksen van de K.B.B.B. mogen niet deelnemen aan de KBOV competitie. Iedere aansluiting geldt voor de duur van het volledige seizoen.

 11. Afhankelijk van de competitieformule zal het comité jaarlijks beslissen welke de uiterste aansluitingsdatum voor nieuwe spelers is, deze zal principieel rond 15 maart liggen bij een reguliere competitie (met 13 of 14 ploegen per reeks), zonder play offs.

 12. Door de clubs voorgestelde wijzigingen aan de gepubliceerde kalender dienen 10 kalenderdagen voor datum op het secretariaat toe te komen. De aanvraag dient het schriftelijk akkoord van de tegenstander te bevatten.

 13. Indien beide clubs geen nieuwe datum overeenkomen zal het comité zelf een datum bepalen waarop moet gespeeld worden. Tegen deze datum is geen verhaal meer mogelijk.

 14. De voorstellen tot wijziging aan het “Organiek Reglement” worden slechts goedgekeurd wanneer zij een ⅔ meerderheid van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen behalen. Onder geldig wordt verstaan: de stemmen vóór en de blanco’s. De Algemene Vergaderingen kunnen geldig beslissingen nemen indien minstens een ⅔ meerderheid van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.

 15. Een lid van een ontslag nemende club welke zijn financiële verplichtingen niet voldaan heeft kan slechts opnieuw aansluiten na vereffening van zijn gedeelte van de schuld (totale schuld gedeeld door aantal leden).

 16. Alle bij de Afdeling Basketbal van de K.B.O.V. aangesloten clubs verbinden zich ertoe kennis te hebben genomen van de statuten van de Basketbal Vlaanderen (BVL) en de K.B.O.V., de speciale conventie Basketbal Vlaanderen (BVL) / K.B.O.V., dit Organiek Reglement en het Reglement voor Aansluitingen en Mutaties en deze te zullen eerbiedigen. Niet voorziene gevallen worden in eerste instantie door de Afdeling Basketbal van de K.B.O.V. behandeld.

 17. Een nieuwe club die zich wil inschrijven in de KBOV-Basketbal competitie dient tijdig de nodige schikkingen te treffen voor het ter beschikking hebben van een goedgekeurde sporthal. Elke club die zich wil inschrijven voor de competitie dient tegen uiterlijk eind maart de nodige schikkingen te treffen om administratief in orde te zijn. Elke club dient ten minste één bestuurslid te hebben dat de Nederlandse taal machtig is. Deze persoon dient dan ook op te treden als contactpersoon voor de club en alle officiële instanties.

 18. Bij ontbinding van de Afdeling Basketbal zullen alle financiële middelen die de afdeling in zijn bezit heeft, na betaling van alle schulden, verdeeld worden over de aangesloten, schuldenvrije, clubs a rato van het aantal aangesloten ploegen.

<Terug naar boven>


Reglement voor aansluitingen en mutaties

Het doel van het in de hierna volgende artikels vastgelegde reglement is tweeledig:

• Het beletten van dubbele aansluitingen.

• Het voorkomen van betwistingen bij mutatie van een reeds aangesloten lid van een KBOV-club naar een andere KBOV-club.

Het hierna volgende reglement vervangt integraal het vorige "Reglement voor aansluitingen en mutaties". Het is opgesteld naar analogie met het mutatiereglement van Basketbal Vlaanderen (BVL).

 1. Een persoon wordt als aangesloten bij een K.B.O.V. -club beschouwd op de dag dat het aansluitingsformulier op de website correct werd ingediend. Bij dit aansluitingsformulier dient een foto of scan van de voor- en achterzijde van de ID-Kaart van het lid te worden doorgezonden. Indien het betrokken lid echter geen vrije toestemming geeft voor het uploaden van een kopie van zijn identiteitskaart, kan de ploeg nog steeds deze persoon aansluiten d.m.v. de daartoe bestemde in te vullen witte aansluitingskaarten (het nieuw aangesloten lid is speelgerechtigd vanaf de eerstvolgende dag na ontvangst van de witte kaart op het secretariaat, bij betwisting zal de poststempel als officiële dag van aansluiting gelden). Bij betwisting zal de datum van de bevestigingsmail als officiële dag van aansluiting gelden. Het eerste binnengekomen aansluitingsformulier wordt als het definitieve beschouwd ; alle formulieren welke daarna worden ingediend zullen door de verbondssecretaris worden verworpen. Het vermelden van een persoon op een ledenlijst alleen wordt dus niet als een aansluiting beschouwd. Het nieuw aangesloten lid is speelgerechtigd van zodra de datum van aansluiting wordt weergegeven op de ledenlijsten.

 2. Geen enkel lid kan gedurende hetzelfde seizoen voor meer dan één K.B.O.V. -club uitkomen. Deze bepaling geldt voor zowel kampioenschap- als bekerwedstrijden.

 3. Een lid welk van een K.B.O.V.-club naar een andere K.B.O.V.-club wil muteren dient dit te doen via het mutatieformulier op de website. Dit document kan pas gebruikt worden tussen 1 mei en 15 juni en dient te worden ingevuld door de secretaris van de club waar het lid wil aansluiten. Een kopie zal per mail (ter info) worden verstuurd naar de secretaris van de club welke het lid wil verlaten. Bij dit mutatiedocument dient een foto of scan van de voor- en achterzijde van de ID-Kaart van het lid te worden doorgezonden. Indien het betrokken lid echter geen vrije toestemming geeft voor het uploaden van een kopie van zijn identiteitskaart, kan de ploeg nog steeds deze persoon aansluiten d.m.v. de daartoe bestemde in te vullen officiële mutatiedocument (model te vinden op de website). Dit document moet, volledig ingevuld en ondertekend, door de secretaris van de club waar het lid wil aansluiten opgestuurd worden naar de secretaris van de Afdeling Basketbal ; na ontvangst zal deze een kopie ter info doorsturen naar de secretaris van de club welke het lid wil verlaten. Samen met het mutatiedocument dient verplicht een volledig ingevulde en ondertekende witte aansluitingskaart naar het secretariaat te worden opgezonden.

 4. Na 15 juni kan een lid nog enkel van club veranderen indien hij door de club welke hij wil verlaten van de ledenlijst geschrapt wordt. Alle clubs dienen tegen uiterlijk 10 juli hun aansluitingslijsten (bestuurs- en ledenlijsten) naar het secretariaat op te sturen. Leden welke via de bepalingen van artikel 3 hun mutatie hebben bekomen moeten op de ledenlijst van hun nieuwe club vermeld staan.

 5. Een lid welk geen mutatie heeft aangevraagd binnen de voorziene periode maar door de club waar hij aangesloten was van de ledenlijst is geschrapt kan vanaf 1 augustus opnieuw aansluiten bij een club van zijn keuze volgens de bepalingen van artikel 1.

 6. Leden aangesloten bij een club welke voor aanvang van de eerste officiële wedstrijd (competitie of beker) algemeen forfait geeft, krijgen automatisch een overgang naar een andere club van keuze. In dit geval zijn de bepalingen zoals vermeld in artikel 1 van kracht. Indien de inactieve club na één jaar zijn activiteiten herneemt zijn alle leden automatisch weer bij deze club aangesloten. Een mutatie kan dan enkel nog gebeuren zoals vermeld in de bepalingen van artikels 3 of 5.

 7. Een lid van een ontslag nemende club welke nog bondsschulden heeft zal pas opnieuw bij een K.B.O.V. -club kunnen aansluiten na vereffening van zijn evenredig deel van de schulden van de ontslag nemende club. Als verdeelsleutel wordt het totale bedrag van de schuld genomen en gedeeld door het aantal actieve leden zoals vermeld op de ledenlijst.

 8. Voor elke mutatie zal de nieuwe club een bedrag van 10,00 Euro administratiekosten aangerekend worden.

 9. Het uploaden van de identiteitskaart bij nieuwe aansluitingen of mutaties dient ter controle voor het correct noteren van de persoonsgegevens. Tevens is dit voor het bestuur een middel ter controle dat het betreffende lid wel degelijk instemt om lid te worden van deze ploeg.
  Om het frauduleus gebruik (identiteitsfraude) van deze bestanden tegen te gaan, zullen deze worden voorzien van een KBOV-watermerk en duidelijke vermelding van datum en uitsluitend gebruik door onze afdeling.
  De doorgestuurde identiteitskaart is enkel zichtbaar voor de clubsecretaris en de secretaris van K.B.O.V. Basketbal.
  Elk lid kan op eenvoudig verzoek dit bestand opvragen en/of laten schrappen.
  In dit laatste geval wordt het lid automatisch ook geschrapt van de ledenlijsten.

<Terug naar boven>


Reglement voor de Fairplay trofee

 1. KBOV-Basketbal organiseert elk seizoen een trofee voor de bevordering van de sportieve geest en fair play tussen de clubs welke deelnemen aan de competitie van de KBOV-Afd. Basketbal.

 2. Deze trofee is enkel van toepassing op de competitiewedstrijden; beker- en oefenwedstrijden komen hiervoor niet in aanmerking.

 3. De trofee wordt toegekend aan de club welke over het volledige competitie-seizoen het laagste gemiddelde verzameld betreffende de fouten vermeld op het wedstrijdblad. Om dit gemiddelde te berekenen wordt het totaal aantal behaalde punten gedeeld door het aantal (al dan niet met forfaitscore) gespeelde wedstrijden.

 4. De toekenning van de punten is als volgt:
  • Persoonlijke fout: 1 punt
  • Technische fout: 3 punten
  • Onsportieve fout: 5 punten
  • Uitsluitingsfout: 10 punten


 5. In geval van een forfait worden volgende punten ingeschreven:
  • Club welke de forfait indient: 35 punten
  • Tegenstrever: 15 punten


 6. Het klassement wordt bijgehouden door het organisatiecomité van KBOV-Basketbal. De clubs ontvangen tweemaal per seizoen het volledige overzicht.

 7. De winnaar van de fairplaytrofee ontvangt een herinnering op de jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering van KBOV-Basketbal.

 8. Door hun deelname verklaren de clubs zich akkoord met het reglement van de fair-play trofee voor het lopende seizoen. Clubs kunnen voorstellen tot wijziging indienen op de Algemene Statutaire Vergadering na afloop van het seizoen. Deze wijzigingen dienen door een gewone meerderheid van de clubs goedgekeurd te worden en worden van kracht bij aanvang van het volgende seizoen.

<Terug naar boven>


Administratieve richtlijnen

 1. AANSLUITINGEN

  Elke speler dient correct te zijn aangesloten bij K.B.O.V. Afdeling Basketbal, dit kan d.m.v. het aansluitingsformulier beschikbaar op het voor elke club beveiligde gedeelte van de website www.kbov-basket.be.
  Deze aansluiting dient ten minste 3 kalenderdagen vóór de eerste wedstrijd waaraan betrokken speler deelneemt te worden ingediend. Na het invullen van het betreffende formulier ontvangt de ploeg een mail met bevesting van de aansluitingsaanvraag.
  Op de ledenlijsten zal betrokkene zichtbaar zijn met de melding 'Aansluiting in aanvraag'.
  Na controle en het doorsturen van de gegevens van het nieuwe lid aan FROS (voor de verzekering van het lid), zal een correcte aansluitingsdatum verschijnen op de ledenlijst zichtbaar op de website.
  De club ontvangt eveneens een bevestiging van de correcte aansluiting. Vanaf dit moment is het lid (indien ingeschreven als speler) speelgerechtigd - onder voorbehoud van het indienen van een correcte medische fiche (zie hieronder).
  De scheidsrechters hebben opdracht om voor aanvang van de wedstrijd de ledenlijsten te controleren. Deze moeten dus steeds voorgelegd kunnen worden.
  Het opstellen van een niet-aangesloten speler leidt tot een forfait voor de club welke in overtreding is. Naast de gewone boete voor administratief forfait van 23,87 euro (CD 274) wordt tevens de boete voorzien in het huishoudelijke reglement van Basketbal Vlaanderen (BVL) t.b.v. 63,66 euro (CD 287) aangerekend.

 2. MEDISCHE ATTESTEN

  Naar analogie met Basketbal Vlaanderen is een jaarlijkse medische keuring niet meer verplicht. Dit wordt vervangen door een periodieke medische keuring. Vanaf de leeftijd van 18 jaar – en daarna om de vier jaar - dient de sporter zich te laten keuren door een arts.
  Elke speler dient in het bezit te zijn van een geldig medisch attest. Dit attest dient d.m.v. de betreffende knop (rode vraagteken) op de ledenlijst van de club worden geüpload (zichtbaar op het voor elke club beveiligde gedeelte van de website www.kbov-basket.be).
  Nadat de medische fiche werd doorgestuurd naar de server, zal deze worden nagezien en zal de geldigheisduur worden getoond op de ledenlijsten van de ploeg, onder het groene icoontje met een wit kruis. Leden die doorgestuurd werden doch nog niet werden nagezien zijn zichtbaar met een groen vraagteken.
  Op de publieke ledenlijsten zal een groen vinkje staan voor bij de spelgerechtigde spelers ; een groen vraagteken bij de spelers waarvan de mediche werd ingediend doch nog niet werd nagezien of een rood vraagteken bij de spelers waarvan nog geen medisch attest werd ingediend.
  Het medisch attest dient ten minste 2 kalenderdagen vóór de eerste wedstrijd waaraan betrokken speler deelneemt te worden ingediend.
  De scheidsrechters hebben opdracht om voor aanvang van de wedstrijd de ledenlijsten te controleren. Deze moeten dus steeds voorgelegd kunnen worden.
  Het ontbreken van een geldig medisch attest leidt tot een forfait voor de in overtreding zijnde club; de statutaire boetes (zie punt 1) zijn hier eveneens van toepassing.
  Het ontbreken van een geldig medisch attest kan verder zeer zware gevolgen hebben bij een sportongeval van een speler welke over geen geldig medisch attest beschikt. De verzekering komt in dat geval immers niet tussen en de clubsecretaris kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor alle kosten verbonden aan het dossier.

 3. MEEDELEN UITSLAGEN

  De thuisclub is verantwoordelijk voor het inbrengen van de uitslag op de uitslagen module van de KBOV web-site ; dit dient te gebeuren aan de hand van de door de secretaris of webmaster toegekende inlogcode.
  Het inbrengen van de uitslag dient zo vlug mogelijk na het einde van de wedstrijd te gebeuren ; voor midweek wedstrijden moet dit uiterlijk om 23:30u de avond van de wedstrijd gebeuren volgens Art. CD 267 van het HHR Basketbal Vlaanderen.
  Indien de uitslag aan het einde van de speelweek (vrijdagavond) niet ingebracht is wordt de statutaire boete zoals voorzien in TTB Basketbal Vlaanderen CD 267 ten bedrage van 7,96 euro aangerekend.

 4. INSTUREN WEDSTRIJDBLADEN

  Het witte wedstrijdblad dient door de thuisclub opgestuurd te worden naar volgend adres:
       VAN RYSSEL Marc
       Adolf Baeyensstraat 222 - bus 201
       9040 ST-AMANDSBERG
  Wedstrijdbladen van wedstrijden welke op maandag en dinsdag gespeeld worden dienen ten allerlaatste de vrijdag van dezelfde week binnen te zijn op het hierboven vermelde adres ; voor wedstrijden gespeeld op donderdagavond is de limiet de dinsdag van de daarop volgende week.
  Indien het wedstrijdblad niet tijdig binnen is wordt de statutaire boete (TTB Basketbal Vlaanderen CD 248) t.b.v. 7,96 euro aangerekend. De clubsecretaris ontvangt dan tevens een e-mail met vermelding van de overtreding. Tevens wordt vermeld dat indien het wedstrijdblad 15 dagen na datum van de wedstrijd niet binnen is er zonder verder verwittiging een forfait uitslag (met bijhorende boete) ten laste van de thuisclub wordt ingeschreven.

 5. KALENDERWIJZIGINGEN

  Een kalenderwijziging dient ten laatste 10 dagen voor de wedstrijddag via e-mail meegedeeld te worden aan de competitieleider (competitie@kbov-basket.be). De nieuwe datum, uur of zaal dient vermeld te worden en tevens dient het akkoord van de tegenstrever bijgevoegd te worden.
  Voor elke kalenderwijziging wordt de in TTB Basketbal Vlaanderen CD 260 voorziene kost van 15,92 euro aangerekend. Het bestuur van KBOV-Afd. Basketbal kan indien dit verantwoord is daarop een vrijstelling toestaan (bijv. in geval van overmacht of uitstel wegens weersomstandigheden).

 6. FORFAITS

  In onderstaande tabel staan de boetes vermeld i.f.v. het tijdstip van de ontvangst van de forfait en de ploeg dewelke deze forfait geeft:

  Forfait gegeven door Thuisploeg Bezoekers
  1 Forfait meer dan 72u voor aanvang wedstrijd (CD 276)
  Boete € 23,87 € 23,87
  Vergoeding tegenstrever € 39,79
  Forfait in heenronde Terugronde op verplaatsing (*)
  Forfait in terugronde 4 auto's à 0,35 euro/km
  2 Forfait minder dan 72u voor aanvang wedstrijd (CD 274)
  Boete € 23,87 € 23,87
  Vergoeding tegenstrever € 39,79 € 79,58
  Forfait in heenronde Terugronde op verplaatsing (*)
  Forfait in terugronde 4 auto's à 0,35 euro/km
  3 Forfait ter plaatse (CD 274)
  Boete € 23,87 € 23,87
  Vergoeding tegenstrever € 39,79 € 79,58
  Scheidsrechterskosten Terugbetalen aan thuisclub
  Verplaatsingskosten
       in heenronde 4 auto's à 0,35 euro/km Terugronde op verplaatsing (*)
       in terugronde 4 auto's à 0,35 euro/km 4 auto's à 0,35 euro/km

  (*) De thuisclub kan vragen om de terugwedstrijd eveneens thuis te spelen. De aanvraag dient ten laatste 21 dagen na de forfait datum binnen te zijn bij het organisatiecomité. De terugwedstrijd moet verplicht in de in de kalender voorziene speelweek van de terugwedstrijd gepland worden.

 7. JURIDISCHE DOSSIERS

  Voor elke uitsluiting wordt door beide scheidsrechters een verslag opgemaakt en doorgestuurd naar de secretaris van de KBOV-Rechterlijke Raad. Indien een speler op een wedstrijd 2 technische fouten of 2 onsportieve fouten of 1 technische en 1 onsportieve fout krijgt is hij uitgesloten van verdere deelname aan de wedstrijd en dient hij de zaal te verlaten.
  Op het wedstrijdblad wordt in de nog blanco vakjes van de fouten “GD” bijgeschreven.
  De scheidsrechters dienen in dergelijk geval geen verslag naar de rechterlijke raad op te sturen en er zijn dan ook geen kosten.
  Ongeacht de uitspraak van de Rechterlijke Raad wordt voor elke juridisch dossier de in de TTB Basketbal Vlaanderen JD 490 voorziene kosten t.b.v. 119,36 euro aangerekend.Alg.Opm.: De hierboven vermelde bedragen zijn op basis van de Tabel van Tarieven en Boetes (TTB) geldig vanaf 01/01/2023 van Basketbal Vlaanderen. Deze bedragen zullen automatisch worden aangepast bij nieuwere versies van deze TTB.

<Terug naar boven>